Q: กรณีที่นักศึกษามีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องรับวัคซีนเป็นการเร่งด่วนควรทำอย่างไร

ในกรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นในการรับวัคซีนเป็นการเร่งด่วน หรือมีต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการรับวัคซีน เช่น เหตุผลทางสุขภาพ และความจำเป็นอื่นใด กรุณาประสานอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อผ่านเรื่องมาที่สำนักงานกิจการนักศึกษา พิจารณาดำเนินการต่อไป