Q: กรณีที่นักศึกษาได้รับวัคซีนแล้วมีอาการแพ้และต้องรับการรักษา มีประกันให้หรือไม่

ในหน่วยฉีด มีบุคลากรทางการแพทย์เฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงต์หลังการฉีด และพร้อมให้ความช่วยเหลือ หรือส่งต่อโรงพยาบาล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รัยความเสียหายจากการรับวัคซีน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาและมีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ให้ด้วยแล้ว  https://covid-19.kmutt.ac.th/2021/06/ประกาศสำนักงานหลักประก-2/