Q: นักศึกษามีโรคประจำตัว ไม่แน่ใจว่าจะฉีดวัคซีนได้หรือไม่ ควรทำอย่างไร

นักศึกษาสามารถสอบถามพยาบาลวิชาชีพก่อนการลงทะเบียน และ/หรือ ก่อนวันฉีดได้ที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย Line: @HCU.KMUTT Facebook: HCU.KMUTT โทร: 02 470 8446 และก่อนการฉีดจะมีการคัดกรองเบื้องต้นในแบบฟอร์มการลงทะเบียน และจะมีการประเมินก่อนทำการฉีดวัคซีนอีกด้วย