Q: ผู้ที่มาฉีดวัคซีนที่ มจธ. จะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดในการรับวัคซีน และไม่มีการคิดค่าบริการ มจธ. และอาสาสมัครทุกคน ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยภาครัฐเร่งกระจายฉีดวัคซีน เพื่อความปลอดภัย และการก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ และงบประมาณตลอดจนครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ได้มาจากการบริจาคจาก บริษัทเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ที่สนับสนุน มจธ. เพื่อให้ มจธ. ได้ช่วยประเทศไทย ได้ไปต่อ ดังรายนามตามลิ้งค์นี้