Q: มจธ. ใช้บุคลากรทางการแพทย์ใดมาเป็นผู้ฉีด

โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ให้การสนับสนุนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ประจำหน่วยฯ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งต่อกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ของผู้รับวัคซีน