Q: เหตุใดจึงยังไม่ได้รับอีเมล์แจ้งให้ลงทะเบียน

เนื่องจาก มจธ. ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาในคราวละไม่มาก จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้ลงทะเบียน ดังนั้นนักศึกษาอาจยังไม่ใช่กลุ่มที่ได้รับโอกาสในช่วงนี้

หากนักศึกษามีความจำเป็น หรือเป็นนักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายแต่ยังไม่ได้รับขอให้ตรวจสอบว่าอีเมล์ที่แจ้งในระบบ NewAcis เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อ https://bit.ly/3vvNT0n

หากนักศึกษามีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กรุณาประสานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านมาที่สำนักงานกิจการนักศึกษาต่อไป