คณะผู้บริหารจากมจธ.และโรงพยาบาลรามธิบดีจักรีนฤบดินทร์