คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต ภาคการเรียนที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต
ภาคการเรียนที่ 2/2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-10 ฉบับประชาชน

คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-10 ฉบับประชาชน
โดย กรมอนามัย

  • ใครบ้างต้องแยกสังเกตอาการที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน (ระยะฟักตัวของเชื้อโรค)
  • การเตรียมสถานที่พัก และอุปกรณ์เครื่องใช้
  • การปฏิบัติตนระหว่างแยกสังเกตอาการ
  • แนวทางปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน
  • การกินอย่างถูกวิธี การทิ้งขยะอย่างถูกวิธี การซักผ้า เมื่อต้องกักตัว 14 วัน ที่บ้าน กรณีพักอาศัยคนเดียว
  • วิธีใส่หน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

ขอให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่ใช้บริการร้าน “ร้าน Kafe’ At Delight” ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2564 สำรวจตนเอง

ด้วยพนักงานของ “ร้าน Kafe’ At Delight” ได้รับทราบผลการตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19
จึงได้ประกาศแจ้งปิดร้าน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 2564
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ขอให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่ใช้บริการร้าน “ร้าน Kafe’ At Delight”
ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2564 สำรวจตนเอง
หากพบว่าอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อ

ให้กรอกข้อมูลแจ้งมหาวิทยาลัยที่ bit.ly/Wereport
เพื่อวินิจฉัยและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อไป

ศึกษาข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง tiny.cc/7ugytz

บุคลากร นักศึกษาที่ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิ.ย. 64 ขอให้สำรวจตนเอง

ด้วยพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้รับทราบผลการตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 ธนาคารได้ประกาศแจ้งปิดทำการสาขา ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2564

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกรมควมคุมโรค

จึงขอให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่ใช้บริการธนาคารสาขาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2564 สำรวจตนเอง หากพบว่าอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อให้กรอกข้อมูลแจ้งมหาวิทยาลัยที่ bit.ly/Wereport
เพื่อวินิจฉัยและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อไป

ศึกษาข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยง tiny.cc/7ugytz

ขั้นตอนการรับวัคซีนโควิด-19 หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.

มหาวิทยาลัยจะเปิดการลงทะเบียนสำหรับการรับวัคซีนทันที เมื่อได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ได้รับการจัดสรรล็อตใหม่ กรุณาติดตามข่าวจากทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดต่อไป

หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานที่รับวัคซีน ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัวมาให้พร้อมด้วยนะ

ขั้นตอนการรับวัคซีนโควิด-19
กรอกแบบฟอร์มคัดกรอง ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
จุดที่ 1 ตรวจสอบการจอง ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน รับบัตรคิว
จุดที่ 2 วัดความดันโลหิตและชีพจร
จุดที่ 3 ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มคัดกรองและใบยินยอมบริการฉีดวัคซีน
จุดที่ 4 รอฉีดวัคซีน
จุดที่ 5 ฉีดวัคซีน
จุดที่ 6 สังเกตอาการ 30 นาที รับเอกสารนัดหมายการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป

คำถามที่พบบ่อย การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา
https://covid-19.kmutt.ac.th/คำถามที่พบบ่อย-การรับบร/