สถานภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงการระบาด

สถานะ ข้อมูลเพิ่มเติม
การทำงานของมหาวิทยาลัย ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึง 30 มิถุนายน 2564

ยังคงให้บริการนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
ฉบับที่ 31 (28 พ.ค. 64) ขยายเวลาปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว
การทำงานของบุคลากร มจธ. ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ถึง 30 มิถุนายน 2564

จำกัดเฉพาะผู้ที่มีเหตุจำเป็น เช่น การรักษาความปลอดภัย การดำเนินการตามข้อผูกพัน พันธสัญญาที่มีการกำหนดระยะเวลา การดูแลโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ เป็นต้น รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มาปฏิบัติภารกิจที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ฉบับที่ 31 (28 พ.ค. 64) ขยายเวลาปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว
การเรียนการสอนภาค 2 / 2563 ให้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ฉบับที่ 27 (9 เม.ย. 2564) การปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว และมาตรการ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ห้องสมุด ปิดให้บริการ👉 บริการทรัพยากรออนไลน์ https://bit.ly/2X4wQUn
👉 บริการยืมหนังสือ https://bit.ly/353js7r
👉 บริการส่ง / คืนทางไปรษณีย์เท่านั้น
👉 บริการผลิตสื่อการสอนสำหรับอาจารย์
การสนับสนุน Unlimited Mobile Data Package เพื่อการศึกษา (Maximum speed at 4 Mbps เป็นเวลา 90 วัน) เฉพาะนักศึกษา มจธ. เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.ขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลเบื้องต้น ก่อนกรอกแบบฟอร์ม โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/netkmutt.
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนแก่อาจารย์ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนแก่อาจารย์
การเรียนการสอนภาคพิเศษ มีประกาศเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนภาคพิเศษ

รายละเอียดปฏิทินการศึกษาฉบับใหม่
กิจกรรมนักศึกษา / ชั่วโมงกิจกรรม / การปัจฉิมนิเทศมีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาแบบออนไลน์ทดแทนจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว
การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม รายวิชาสหกิจศึกษา หรือการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL) ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม รายวิชาสหกิจศึกษา หรือการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL) ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (11 เม.ย. 64)
บริการห้องออกกำลังกายปิดให้บริการ จนกว่าจะมีการประกาศใหม่
สนามกีฬากลางแจ้งปิดให้บริการจนกว่าจะมีการประกาศใหม่
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาเปิดให้บริการ Onlineข้อมูลสำหรับการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
นักศึกษาทุนจ้างงาน เน้นที่การทำงานจากบ้าน / ทำงานทางไกล * แนวปฏิบัติการทำทุนจ้างงานของนักศึกษา

* แบบฟอร์มรายงานปฏิบัติงานที่บ้าน หรือทางไกล
การประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))มีการจัดทำการประกันภัยส่วนบุคคล ให้กับทั้งนักศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน* รายละเอียดสำหรับนักศึกษา