บริการระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน KMUTT VPN Service

KMUTT VPN Service คือบริการระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน เพื่อให้บริการ สำหรับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ผ่าน Internet จาก ISP ค่ายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ เสมือนท่านเข้ามาใช้งานภายในมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ My Portal, ระบบ Remote Desktop เป็นต้น