มจธ. กับมาตรการเตรียมความพร้อม และการลดผลกระทบจาก COVID-19

สืบเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีความห่วงใยและได้ตระหนักถึงสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นสำคัญ นอกจากนั้น มจธ. ยังเตรียมความพร้อมต่อการลดผลกระทบจาก COVID-19 อีกด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้เพื่อประโยชน์ในสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ในสภาวะวิกฤตินี้


ข่าวสารและประกาศล่าสุด


Health and medical research on the novel coronavirus (SARS-CoV-2) and COVID-19

ข้อมูลงานวิจัยทางด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 จากแหล่งข้อมูลสำคัญ

วารสารทางการแพทย์ของ American Medical Association

วารสารทางการแพทย์ของ British Medical Association

วารสาร Nature

วารสาร The Lancet ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด

วารสารในกลุ่ม Elsevier