มจธ. กับมาตรการเตรียมความพร้อม และการลดผลกระทบจาก COVID-19

สืบเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ประเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีความห่วงใยและได้ตระหนักถึงสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นสำคัญ นอกจากนั้น มจธ. ยังเตรียมความพร้อมต่อการลดผลกระทบจาก COVID-19 อีกด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้เพื่อประโยชน์ในสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ในสภาวะวิกฤตินี้


ข่าวสารและประกาศล่าสุด