นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผช.ผอ.การด้านทรัพยากรบุคคล รพ.ราชวิถี_ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ มจธ.