หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” เป็นหนึ่งใน 28 ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดจัดทำตามมาตรฐานและโปรโตคอลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

การจัดตั้งหน่วยวัคซีนถาวร มจธ. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนระยะยาว ซึ่งจะสามารถเป็นศูนย์ให้บริการวัคซีนที่สามารถกระจายการให้บริการให้ทั่วถึงและเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดตามนโยบายของประเทศที่ต้องเตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย 70% ของประชากรไทย

มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนวัคซีนและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนให้กับผู้ใช้บริการจากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับความร่วมมือจาก กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดตั้ง รวมถึง มจธ. ยังได้รับการสนับสนุนทั้งเงินบริจาคในการดำเนินการ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ จากบริษัทเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณ บริษัทเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ที่สนับสนุน มจธ. เพื่อให้ มจธ. ได้ช่วยประเทศไทย ได้ไปต่อ


ขั้นตอนรับการฉีดวัดซีนโควิด-19 หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.