แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด