ประกาศข้อควรปฏิบัติระหว่างการเดินทางและหลังจากเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยขอประกาศวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับพนักงานที่ยังมีความจำเป็นต้องเดินทางไปในประเทศพื้นที่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรค ดังนี้

ในระหว่างที่เดินทางหรือปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ ขอให้มีการรายงานสถานะทางสุขภาพแก่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบสม่ำเสมอ

เมื่อเดินทางหรือปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ ขอให้มีการรายงานสถานะทางสุขภาพแก่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบสม่ำเสมอ

เมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการพนักงานที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัสดังกล่าว ปฏิบัติงานที่บ้าน/ที่พัก เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับเพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา

ทั้ง ยังคงให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563


ข้อควรปฏิบัติระหว่างการเดินทางและหลังจากเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด.pdf