คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับที่ 2

คำแถลงฉบับที่ 2 (28 กุมภาพันธ์ 2563)

สืบเนื่องจากคำแถลงของมหาวิทยาลัยกรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา COVID-19 ฉบับที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง อยู่ในข่ายเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI) โดยได้เข้ารับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และทีมแพทย์ได้ส่งตัวอย่างไปทำการตรวจสอบ

ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ทั้งนี้ มจธ. ได้ประสานงานตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยรายนี้ต่อไป และขอให้นักศึกษา พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และจะรายงานสถานการณ์เมื่อมีความคืบหน้าต่อไป