นักศึกษาเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการสอบกลางภาค ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา และกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย
โทร. 0-2470-8441-6, 0-2470-8342

Care for yourself. Care for others.