ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนแก่อาจารย์

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3): การปฏิบัติการของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการแก่อาจารย์ระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

  1. การจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีแบบออนไลน์
  2. การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง
  3. การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา เรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม และการฝึกงาน
  4. การจัดทำวิทยานิพนธ์ และโครงการเพื่อสำเร็จการศึกษา
  5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
  6. การปรับแผนการจัดการเรียนการสอน
  7. การสนับสนุนการดำเนินการต่ออาจารย์และบุคลากร

หากอาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานมีความประสงค์จะรับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage: KMUTT COVID-19 Learning and Sharing Platform

ขอให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ และหากพบปัญหา หรืออุปสรรคอันเนื่องมาจากประกาศฉบับนี้ ให้แจ้งสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563