แบบสำรวจความประสงค์ขอความช่วยเหลือบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Data Package) ผ่านโทรศัพท์มือถือ สำหรับนักศึกษา

ในช่วงวิกฤตการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) หากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท่านใดประสงค์ขอความช่วยเหลือบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Data Package) ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการเรียน ติดตามข่าวสาร รวมถึงเพื่อติดต่อสื่อสารกับมหาวิทยาลัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

***โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนค่าบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Data Package)***

มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องขอข้อมูลจากแบบสำรวจนี้เพื่อเจรจากับผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งความสามารถในการให้ความช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

ขอความร่วมมือนักศึกษาแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มนี้
bit.ly/kmutt-sim
**นักศึกษาต้อง login ผ่าน @mail.kmutt.ac.th**

ภายในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563