ทำความสะอาดห้องเรียน และพื้นที่อาคารภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากร โดยได้จัดให้มีการทำความสะอาดห้องเรียน และพื้นที่อาคารภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดอัตราเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)