มหาวิทยาลัยซื้อกรมธรรม์ฯ คุ้มครองบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำประกันภัยการติดเชื้อ COVID-19 ผ่านบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยซื้อกรมธรรม์ฯ คุ้มครองบุคลากร (บุคลากรไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ)

  • การรักษา วงเงิน 50,000 บาท
  • การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือเสียชีวิต วงเงิน 500,000 บาท
  • มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563- 22 มีนาคม 2564

บุคลากรฝากซื้อกรมธรรม์ฯ ให้กับบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร)

  • ไม่จำกัดอาชีพ มีส่วนลด 5%
  • มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันชำระเงิน
  • ดาวน์โหลดคำขอที่ https://covid-19.kmutt.ac.th/ และ www.hrm.kmutt.ac.th/
  • ส่งคำขอภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

โดยสามารถส่งข้อมูลฝากซื้อประกันได้ที่ tiny.cc/Insurance-kmutt
ดูตัวอย่างการกรอกใบคำขอได้ที่ tiny.cc/ex-insurance