ประกาศการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)

อ้างถึง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณื และเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด 19 มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงการระบาดของโรคโควิด ดังต่อไปนี้

  1. ขอให้หน่วยงานพิจารณาการเหลี่อมเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานในสำนักงานระหว่างร้อยละ 50-75 ของบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด
  2. กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนาหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป ขอให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้จัดการประชุมออนไลน์ หรือ Video Conference แทน ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการออนไลน์ได้ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดี หรือผู้บริหารระดับคณะ/ สำนัก/ สถาบัน หรือเทียบเท่า สำหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกเบี้ยประชุมได้ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  3. กรณีเกิดปัญหาหรือขัดข้องสำหรับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดี หรือผู้บริหารระดับคณะ/ สำนัก/ สถาบัน หรือเทียบเท่า มีอำนาจพิจารณา วินิจฉัย สั่งการได้ตามที่เห็นสมควร และรายงานอธิการบดีเพื่อทราบ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563