ประกาศข้อปฏิบัติในการดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนแก่อาจารย์ระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากเดิม นั้น

เพื่อให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดข้อปฏิบัติในการดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้

 1. มอบให้คณบดี ซึ่งหมายรวมถึง ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และรองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี เป็นผู้ดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่ดูแลคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ออกแบบหลักสูตรไว้
 2. มอบให้คณบดีกำหนดแนวทางในการดูแลคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน โดย
  2.1 สำรวจความพร้อมของผู้เรียนและหลักสูตรต่อการจัดการเรียนการสอน
  2.2 จัดให้มีการปรับแผนการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการสอนเดิมและรองรับความพร้อมของผู้เรียน ทั้งนี้หากพบว่าอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนขาดทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ให้คณบดีพิจารณาดำเนินการสนับสนุน
  2.3 รวบรวมแผนการสอนที่ปรับแก้ไขของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่ต้องมีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการสื่อสารให้กับผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง
  2.4 ดูแลให้การสอนเป็นไปตามแผนการสอนตามข้อ 2.3 และพิจารณาประสิทธิผลของแต่ละรายวิชาที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
 3. ขอให้คณบดีรายงานความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอนต่อสภาวิชาการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563