ประกาศแนวปฏิบัติการทำทุนจ้างงานของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีทุนจ้างงานนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ และเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษา แต่เนื่องจากการเดินภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้จำเป็นต้องมีประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการทำทุนจ้างงานเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวยังคงบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศแนวปฏิบัติการทำทุนจ้างงานของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ให้หลีกเลี่ยงให้นักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้ดูแลนักศึกษาสามารถมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยจะต้องมีการรายงานที่สามารถตรวจสอบการทำงานนักศึกษาได้
  2. หากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องการให้นักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากในพื้นที่จำกัด และให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
  3. ให้ส่งเอกสารรายงานปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายการทำงานรายเดือน ผ่านระบบออนไลน์ โดยเป็นไปตามข้อปฏิบัติในประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจ้างงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  4. หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเบิกเงินทุนจ้างงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563