ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19