ประกาศมาตรการการรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรต่างชาติ และการส่งนักศึกษาไปทำกิจกรรมในต่างประเทศในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ฉบับที่ 1

เพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดมาตรการการรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรต่างชาติ และการส่งนักศึกษาไปทำกิจกรรมในต่างประเทศในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 หรือ COVID-19 ดังนี้

  • กรณีการรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรต่างชาติ (INBOUND)
  • กรณีการส่งนักศึกษาไปทำกิจกรรมในต่างประเทศ (OUTBOUND)

ดาวน์โหลด