นักศึกษาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ข้อมูลจริงปฏิบัติตามมาตรการจัดสอบกลางภาค

จากการที่ มจธ มีประกาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติงานในการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 สำนักทะเบียนได้รับแจ้งรายชื่อของนักศึกษาซึ่งเดินทางไปต่างประเทศที่ได้รายงานตน หรือมีผู้รับทราบข้อมูล และได้แจ้งชื่อมาที่สำนักทะเบียนนักศึกษา:

  • ได้ข้อมูลรายชื่อนักศึกษามาทั้งสิ้น 21 ราย
  • โดยจะได้รับการจัดสอบนอกตารางภายหลัง 10 ราย (กลับมาไม่ถึง 14 วัน)
  • ได้รับการแยกตัวสอบในห้องที่จัดไว้พิเศษ 6 ราย (สำหรับผู้ที่กลับมาเกินกว่า 14 วัน แต่ไม่ถึง 30 วัน) และ
  • ไม่มีสอบกลางภาค 5 ราย

นักศึกษาทั้งหมด 21 รายได้รับทราบสถานภาพเกี่ยวกับการสอบ และการดำเนินการด้านต่างๆ ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง นับเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ข้อมูลจริง และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี