ร่วมจัดเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อแบบพกพา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

ภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมกันจัดเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อแบบพกพา เนื่องจากมีจำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อจำนวนน้ำยาฆ่าเชื้อแบบพกพาที่ต้องผลิตเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก

เพื่อสอบถามรายละเอียดด้านวัตถุดิบ กำลังคน และนัดหมายวันล่วงหน้า สถานที่จัดทำ ณ ห้องแล็บภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 4 ห้อง SCL422 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โทร. 02-470-8887

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โครงการ Science Lab School และเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม “มดอาสา”