ขอความร่วมมืองดการรับแก้วและภาชนะส่วนตัวในช่วงเวลาของวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ลดการสัมผัสวัสดุสิ่งของร่วมกัน

ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรตติตเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ 2019 (COVID-19) ที่มีอย่างต่อเนื่องเพื่อ เตรียมความพร้อมต่อสกาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19

มหาวิทยาลัยจึงได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้างดการรับแก้วและภาชนะส่วนตัวชั่วคราวในช่วงเวลาของวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อเป็นการลดการสัมผัสวัสดุสิ่งของร่วมกันใช่วงเวลานี้ โดยให้พิจารณาเลือกใช้แก้วพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม คัดแยกขยะตามระบบของ มจธ. เพื่อคุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของ มจธ. ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป