วิธีปฏิบัติงานในการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19