ส่งผ่านความห่วงใย และสร้างกำลังใจ จากอธิการบดี ถึงนักศึกษาและบุคลากร มจธ.

ส่งผ่านความห่วงใย และสร้างกำลังใจ จากอธิการบดี ถึง นักศึกษา และ บุคลากร มจธ.