ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระเงินคืนให้แก่นักศึกษาที่ถูกยกเลิกการเดินทางไปฝึกงานภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระเงินคืนให้แก่นักศึกษาที่ถูกยกเลิกการเดินทางไปฝึกงานภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 โดยให้ยกเลิกการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระเงินคืนให้แก่นักศึกษาที่ถูกยกเลิกการเดินทางไปฝึกงานภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด-19 โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่สำนักงานกิจการต่างประเทศกำหนดไว้ตามตารางท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563