ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562, ภาคการศึกษาพิเศษ/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563

ตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการออกประกาศ มาตรการ และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และให้มีการปิดมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบของการจัดการเรียน การสอน การสอบ และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 จึงให้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2562, ภาคการศึกษาพิเศษ/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

กรณีที่นักศึกษามีคำถาม สามารถสอบถามได้ที่ โทร 02-4708147-51 และ Line @registkmutt