นักศึกษาที่ค้างส่งหนังสือหรือมีค่าปรับกับสำนักหอสมุด ไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนในระบบ new acis ได้

📢ประกาศ
นักศึกษาที่ค้างส่งหนังสือหรือมีค่าปรับ
กับสำนักหอสมุด ไม่สามารถตรวจสอบ
ผลการเรียนในระบบ new acis ได้

โปรดติดต่อสำนักหอสมุด
ผ่านทาง line official>> @kmuttlibrary

หมายเหตุ สำนักหอสมุดส่งอีเมลแจ้งนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 63