ระเบียบว่าด้วย การศึกษา ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยคณะรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการออกประกาศ มาตรการ และการเฝ้าระวังต่างๆ และให้มีการปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติสภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 249 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วย การศึกษา ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ภาคการศึกษาพิเศษ/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563 นับตั้งแต่วันที่ลงนามประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้การลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา การฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การประเมินผลการเรียนและสภาพนักศึกษา การขยายระยะเวลาของนักศึกษา การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก และการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้ มีผลเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ข้อ 4 การลงทะเบียนเรียน และการชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อ 5 การฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อ 6 การประเมินผลการเรียนและสภาพนักศึกษา
ข้อ 7 การขยายระยะเวลาของนักศึกษา
ข้อ 8 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ขยายระยะเวลาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ไปจนถึงวันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
ข้อ 9 การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 10 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563