ประกาศ สำนักบริหารอาคารและสถานที่ขอความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงาน ลงทะเบียนเพื่ออนุมัติให้พนักงานที่ไม่มีบัตรการเข้าปฏิบัติงาน

ขอความร่วมมือหัวหน้างานลงทะเบียนอนุมัติให้แก่พนักงาน และลูกจ้างโครงการ รวมถึงผู้มาติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยกรอกแบบฟอร์มแสดงตนเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยช่วงมาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

แบบฟอร์มแสดงตนเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

โดยท่านต้อง Login E-mail ที่เป็นของ Google (@mail.kmutt.ac.th )
คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม