การยกระดับมาตรการในการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ณ มจธ.บางขุนเทียน

การยกระดับมาตรการในการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ณ มจธ.บางขุนเทียน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  1. จำกัดเวลาปิด-เปิดมหาวิทยาลัย โดยกำหนดไว้เป็นเวลา 05.00 -20.00 น. และเปิดประตูเข้า-ออก มหาวิทยาลัยทางเดียวเท่านั้น
  2. ไม่อนุญาตให้นักศึกษา บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน หรือดำเนินการเรียนการสอนในพื้นที่ มจธ. บางขุนเทียน
  3. อนุญาตเฉพาะบุคลากรของ มจธ. และพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ มจธ.บางขุนเทียน ให้เข้ามาในพื้นที่ มจธ.บางขุนเทียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ. ต่อสภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มจธ.บางขุนเทียน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความปลอดภัยและในการบำรุงรักษาระบบประจำอาคารและพื้นที่เท่านั้นโดยต้องแสดงบัตรพนักงานและลงชื่อปฏิบัติงานพร้อมผ่านระบบการคัดกรองขั้นสูงสุด
  4. ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่ มจธ.บางขุนเทียนต้องดำเนินการตามระบบคัดกรองขั้นสูงสุด ประกอบด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจบัตรประชาชนและบัตรอนุญาตเข้าทำงาน กรอกแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงโดยใช้ หมอชนะ และ/หรือไทยชนะ หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่
  5. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ในความจำเป็นเร่งด่วนตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและของชาติ ต้องได้รับอนุมัติการเข้าพื้นที่จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยมีการระบุชื่อพร้อมรูปถ่ายเพื่อมอบให้ รปภ.ไว้เป็นหลักฐานการเข้าออกพื้นที่พร้อมระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติงาน
  6. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก และผู้ให้บริการส่งอาหารทุกรายเข้าพื้นที่ หากมีการสั่งอาหารต้องมา รับเองที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย
  7. หากมีมาตรการที่มีการยกระดับมากกว่านี้จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

มจธ.บางขุนเทียน
วันที่ 1 มกราคม 2564