คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. ส่งมอบ “สถานีคัดกรองโรคติดต่อทางเดินหายใจนอกอาคาร” รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา และรพ.ศรีสังวาลย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ก่อให้เกิดผลงานวิจัยและออกแบบ “จุดตรวจนอกอาคารแบบครบวงจร” ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดคัดกรองโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ภายใต้แรงดันอากาศบวก แบบติดตั้งนอกอาคาร เพื่อลดการแพร่กระจาย และป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ผลงานการวิจัยและออกแบบโดยทีมอาจารย์และนักวิจัยจาก Humanitarian Design Lab กลุ่มปฏิบัติการวิจัยเพื่อความมั่นคงแห่งมนุษย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดยอาจารย์สุนารี ลาวัลยะวัฒน์ และ Dr. Martin Schoch ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)     

            สำหรับจุดตรวจนอกอาคารแบบครบวงจร ได้ถูกพัฒนาให้เป็นสถานีคัดกรองโรคติดต่อทางเดินหายใจนอกอาคาร โดยแบ่งจุดให้บริการออกเป็น 6 จุด ประกอบด้วย จุดรับลงทะเบียน จุดให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ การเงิน จุดรับยาและอุปกรณ์ จุดตรวจหัตถการ และจุดลงทะเบียนติดตามผล จึงช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยในขั้นตอนการตรวจคัดกรองผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถรับมือกับการคัดกรองผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี โดยผลงานวิจัยนี้เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมในการแก้ปัญหาและบรรเทาวิกฤตต่างๆ ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

              อาจารย์สุนารี ลาวัลยะวัฒน์ หัวหน้าโครงการและนักวิจัย Humanitarian Design Lab กล่าวว่า ปัจจุบันได้ส่งมอบและติดตั้งสถานีคัดกรองโรคติดต่อทางเดินหายใจนอกอาคาร สำหรับโรงพยาบาลในชุมชน ไปแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้นำไปใช้ประโยชน์โดยจัดตั้งเป็นคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARI CLINIC) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยพบว่า ทีมบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคลากรมีความมั่นใจในความปลอดภัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน นอกจากการคัดกรองผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ยังสามารถใช้เป็นจุดตรวจคัดกรองวัณโรค โรคหวัด และโรคทางระบบทางเดินหายใจได้อีกด้วย โดยผลงานชิ้นนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์งานออกแบบ เลขที่คำขอจดเเจ้ง 386675 สำหรับโรงพยาบาลใดที่ต้องการข้อมูลและความช่วยเหลือทางด้านผลงานออกแบบ สามารถติดต่อได้ที่อีเมล sunaree.law@mail.kmutt.ac.th