ขั้นตอนการรับวัคซีนโควิด-19 หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.

มหาวิทยาลัยจะเปิดการลงทะเบียนสำหรับการรับวัคซีนทันที เมื่อได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ได้รับการจัดสรรล็อตใหม่ กรุณาติดตามข่าวจากทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดต่อไป

หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานที่รับวัคซีน ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัวมาให้พร้อมด้วยนะ

ขั้นตอนการรับวัคซีนโควิด-19
กรอกแบบฟอร์มคัดกรอง ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
จุดที่ 1 ตรวจสอบการจอง ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน รับบัตรคิว
จุดที่ 2 วัดความดันโลหิตและชีพจร
จุดที่ 3 ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มคัดกรองและใบยินยอมบริการฉีดวัคซีน
จุดที่ 4 รอฉีดวัคซีน
จุดที่ 5 ฉีดวัคซีน
จุดที่ 6 สังเกตอาการ 30 นาที รับเอกสารนัดหมายการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป

คำถามที่พบบ่อย การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา
https://covid-19.kmutt.ac.th/คำถามที่พบบ่อย-การรับบร/