ข้อปฏิบัติก่อนการฉีดวัคซีน-วันฉีดวัคซีน-หลังฉีดวัคซีน

ข้อปฏิบัติก่อนการฉีดวัคซีน
ข้อปฏิบัติในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
ข้อปฏิบัติหลังการฉีดวัคซีน