คำแนะนำการฉีด COVID-19 Vaccine

หากท่านได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อยกี่เดือน จึงจะทำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้