ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีผู้รับบริการได้รัยความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

📌 ความเสียหายและเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากการรับวัคซีน ที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น ต้องเป็นการเข้ารับวัคซีนตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

📌 ความเสียหายและเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากการรับวัคซีน ที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น ต้องเป็นการเข้ารับวัคซีนตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

📌 ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีน และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเป็น
1) กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพอย่างถาวร การเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกิน 400,000 บาท
2) กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกิน 240,000 บาท
3) กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีน มีความเห็นแพทย์ผู้ตรวจรักษาประกอบ ช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกิน 100,000 บาท

📌 ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีน ทายาท ผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสิทธิ์ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ทราบความเสียหาย

📌 กรณีผู้รับบริการ ทายาท หรือผู้อุปการะของบุคคลดังกล่าว ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทราบผลวินิจฉัย