ประโยชน์จากการได้รับวัคซีนโควิด 19

  1. ลดอัตราการติดเชื้อโควิด 19
  2. เมื่อประชากรชุมชนฉีดวัคซีนจำนวนมากพอจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของชุมชน
  3. ลดความรุนแรงหากเกิดการติดเชื้อ
  4. ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
  5. ทุกคนในประเทศปลอดภัยจากโควิด 19

โควิด-19 จะหยุดระบาดได้ เมื่อประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีภูมิคุ้มกัน