ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง สั่งหยุดงานก่อสร้าง

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง  สั่งหยุดงานก่อสร้าง

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ข้อ 2  ให้ปิดสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร หรือพื้นที่ดำเนินการการก่อสร้าง หรือสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารที่อยู่อาศัยรวมอาคารสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้างฯลฯ รวมทั้งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทางราชการที่มีการกำหนดเพิ่มเติม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ โดยให้

  1. หยุดงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอ็กซ์) ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม  2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
  2. กรณีเกิดปัญหาหรือขัดข้องสำหรับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย สั่งการได้ตามที่เห็นสมควร และรายงานให้อธิการบดีทราบ

ประกาศ ณ วันที่  28  มิถุนายน  2564

(รศ.ดร.สุวิทย์  แซ่เตีย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี