บริจาคสมทบอาหารว่างแก่บุคลากรทางการแพทย์และมดอาสา มจธ. ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มจธ.

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 มจธ. ขอขอคุณ รศ. ดร.กิตติชัย และ ดร.พัชราภรณ์ ลวันยานนท์ บริจาคสมทบอาหารว่างแก่บุคลากรทางการแพทย์และมดอาสา มจธ. ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มจธ. อาหารว่าง Curry puff 400 ชิ้น 3,200 บาท และน้ำมะพร้าว Coconut juice 4,600 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 7,800 บาท