การส่งเสริมการฟื้นฟูตนเองหลังจากหายป่วย ด้วยภาวะโควิด-19

แผ่นพับฉบับนี้จัดทำขี้นเพื่อสนับสนุนและให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่กำลังฟื้นตัวจากโควิด-19 เอกสารนี้สามารถใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในชุมชน เอกสารนี้สามารถใช้ประกอบการดูแลรักษาที่ได้จากบุคคลากรทางการแพทย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารฉบับที่ 2 ของเอกสารต้นฉบับที่ตีพิมพ์กลางปี พ.ศ. 2560 เอกสารนี้ รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพิมเติมในแต่ละหมวดและเพิ่มหัวข้อใหม่ ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ที่ได้เรียนรู้เพิมเติมเกี่ยวกับภาวะและการฟื้นตัวของผู้ป่วยโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

เอกสารนี้เขียนโดยกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู ที่ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 ถึงแม้ว่าเอกสารอ้างอิงจะไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการอ่าน แต่ก็เป็นคำแนะนำที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ มีเนื้อหาอีกมากที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการฟื้นตัวหลังป่วยจากโควิด-19 ซึ่งมีการเติบโตของหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมาก