ขั้นตอนการรับวัคซีนโควิด-19 หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.

มหาวิทยาลัยจะเปิดการลงทะเบียนสำหรับการรับวัคซีนทันที เมื่อได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ได้รับการจัดสรรล็อตใหม่ กรุณาติดตามข่าวจากทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดต่อไป

หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานที่รับวัคซีน ชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนและปากกาส่วนตัวมาให้พร้อมด้วยนะ

ขั้นตอนการรับวัคซีนโควิด-19
กรอกแบบฟอร์มคัดกรอง ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
จุดที่ 1 ตรวจสอบการจอง ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน รับบัตรคิว
จุดที่ 2 วัดความดันโลหิตและชีพจร
จุดที่ 3 ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มคัดกรองและใบยินยอมบริการฉีดวัคซีน
จุดที่ 4 รอฉีดวัคซีน
จุดที่ 5 ฉีดวัคซีน
จุดที่ 6 สังเกตอาการ 30 นาที รับเอกสารนัดหมายการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป

คำถามที่พบบ่อย การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา
https://covid-19.kmutt.ac.th/คำถามที่พบบ่อย-การรับบร/

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีผู้รับบริการได้รัยความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

📌 ความเสียหายและเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากการรับวัคซีน ที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น ต้องเป็นการเข้ารับวัคซีนตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

📌 ความเสียหายและเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากการรับวัคซีน ที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น ต้องเป็นการเข้ารับวัคซีนตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

📌 ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีน และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเป็น
1) กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพอย่างถาวร การเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกิน 400,000 บาท
2) กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกิน 240,000 บาท
3) กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีน มีความเห็นแพทย์ผู้ตรวจรักษาประกอบ ช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกิน 100,000 บาท

📌 ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีน ทายาท ผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสิทธิ์ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ทราบความเสียหาย

📌 กรณีผู้รับบริการ ทายาท หรือผู้อุปการะของบุคคลดังกล่าว ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทราบผลวินิจฉัย

ข้อปฏิบัติก่อนการฉีดวัคซีน-วันฉีดวัคซีน-หลังฉีดวัคซีน

ข้อปฏิบัติก่อนการฉีดวัคซีน
ข้อปฏิบัติในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
ข้อปฏิบัติหลังการฉีดวัคซีน

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ COVID-19 VACCINE

  • บุคคลกลุ่มใดบ้างที่ควรได้รับวัคซีนโควิด 19
  • เคยมีประวัติติดโควิด 19 สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่
  • สามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ต่างชินด/ยี่ห้อ ได้หรือไม่
  • หากเคยฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วยังต้องมีการฉีดซ้ำเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  • ตารางการฉีดวัคซีนโควิด 19

กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ประโยชน์จากการได้รับวัคซีนโควิด 19

  1. ลดอัตราการติดเชื้อโควิด 19
  2. เมื่อประชากรชุมชนฉีดวัคซีนจำนวนมากพอจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของชุมชน
  3. ลดความรุนแรงหากเกิดการติดเชื้อ
  4. ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
  5. ทุกคนในประเทศปลอดภัยจากโควิด 19

โควิด-19 จะหยุดระบาดได้ เมื่อประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีภูมิคุ้มกัน