การประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

อีกหนึ่งกำลังใจให้นักศึกษาทุกคน….ผ่านการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

 • การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา: 100,000 บาท
  “การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา”
 • การรักษาพยาบาลต่อปี: 50,000 บาท
  “ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก”

นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียน และไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากนักศึกษา

รายละเอียดเป็นไปตามกรมธรรม์
รายชื่อโรงพยาบาล
ที่ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

มหาวิทยาลัยซื้อกรมธรรม์ฯ คุ้มครองบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำประกันภัยการติดเชื้อ COVID-19 ผ่านบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยซื้อกรมธรรม์ฯ คุ้มครองบุคลากร (บุคลากรไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ)

 • การรักษา วงเงิน 50,000 บาท
 • การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือเสียชีวิต วงเงิน 500,000 บาท
 • มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563- 22 มีนาคม 2564

บุคลากรฝากซื้อกรมธรรม์ฯ ให้กับบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร)

 • ไม่จำกัดอาชีพ มีส่วนลด 5%
 • มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันชำระเงิน
 • ดาวน์โหลดคำขอที่ https://covid-19.kmutt.ac.th/ และ www.hrm.kmutt.ac.th/
 • ส่งคำขอภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.

โดยสามารถส่งข้อมูลฝากซื้อประกันได้ที่ tiny.cc/Insurance-kmutt
ดูตัวอย่างการกรอกใบคำขอได้ที่ tiny.cc/ex-insurance

นักศึกษาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ข้อมูลจริงปฏิบัติตามมาตรการจัดสอบกลางภาค

จากการที่ มจธ มีประกาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติงานในการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 สำนักทะเบียนได้รับแจ้งรายชื่อของนักศึกษาซึ่งเดินทางไปต่างประเทศที่ได้รายงานตน หรือมีผู้รับทราบข้อมูล และได้แจ้งชื่อมาที่สำนักทะเบียนนักศึกษา:

 • ได้ข้อมูลรายชื่อนักศึกษามาทั้งสิ้น 21 ราย
 • โดยจะได้รับการจัดสอบนอกตารางภายหลัง 10 ราย (กลับมาไม่ถึง 14 วัน)
 • ได้รับการแยกตัวสอบในห้องที่จัดไว้พิเศษ 6 ราย (สำหรับผู้ที่กลับมาเกินกว่า 14 วัน แต่ไม่ถึง 30 วัน) และ
 • ไม่มีสอบกลางภาค 5 ราย

นักศึกษาทั้งหมด 21 รายได้รับทราบสถานภาพเกี่ยวกับการสอบ และการดำเนินการด้านต่างๆ ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง นับเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ข้อมูลจริง และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

ยับยั้งเชื้อโรคได้ ด้วยการล้างมือ

ควรล้างมือเมื่อไหร่ ?
ล้างมืออย่างไร ?

การดูแลรักษาความสะอาดของมือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคและการมีสุขภาพที่ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก www.cdc.gov/handwashing

ทำความสะอาดห้องเรียน และพื้นที่อาคารภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากร โดยได้จัดให้มีการทำความสะอาดห้องเรียน และพื้นที่อาคารภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดอัตราเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

การทำความสะอาดห้องเรียน และพื้นที่อาคารภายในมหาวิทยาลัย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังเสร็จสิ้นการสอบทุกวัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากร โดยได้จัดให้มีการทำความสะอาดห้องเรียน และพื้นที่อาคารภายในมหาวิทยาลัย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังเสร็จสิ้นการสอบทุกวัน สร้างความเชื่อมั่นช่วงการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

คุณมีส่วนช่วยในการหยุดข่าวลือได้

หากต้องการรายงานเหตุการณ์กรณีคาดว่าพบผู้ป่วยโรค Covid-19 ภายใน มจธ.

 • Login ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยภายใต้บัญชี @mail.kmutt.ac.th
 • ก่อนเข้ารายงานในแบบฟอร์มนี้ http://bit.ly/Wereport