ประกาศข้อควรปฏิบัติระหว่างการเดินทางและหลังจากเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19

มหาวิทยาลัยขอประกาศวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับพนักงานที่ยังมีความจำเป็นต้องเดินทางไปในประเทศพื้นที่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรค ดังนี้

ในระหว่างที่เดินทางหรือปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ ขอให้มีการรายงานสถานะทางสุขภาพแก่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบสม่ำเสมอ

เมื่อเดินทางหรือปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ ขอให้มีการรายงานสถานะทางสุขภาพแก่ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบสม่ำเสมอ

เมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการพนักงานที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัสดังกล่าว ปฏิบัติงานที่บ้าน/ที่พัก เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับเพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา

ทั้ง ยังคงให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563


ข้อควรปฏิบัติระหว่างการเดินทางและหลังจากเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด.pdf

วิธีปฏิบัติงานในการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19

นักศึกษาเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการสอบกลางภาค ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา และกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย
โทร. 0-2470-8441-6, 0-2470-8342

Care for yourself. Care for others.

ประกาศการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)

อ้างถึง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณื และเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด 19 มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงการระบาดของโรคโควิด ดังต่อไปนี้

 1. ขอให้หน่วยงานพิจารณาการเหลี่อมเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานในสำนักงานระหว่างร้อยละ 50-75 ของบุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด
 2. กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนาหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป ขอให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้จัดการประชุมออนไลน์ หรือ Video Conference แทน ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการออนไลน์ได้ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดี หรือผู้บริหารระดับคณะ/ สำนัก/ สถาบัน หรือเทียบเท่า สำหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกเบี้ยประชุมได้ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 3. กรณีเกิดปัญหาหรือขัดข้องสำหรับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รองอธิการบดี หรือผู้บริหารระดับคณะ/ สำนัก/ สถาบัน หรือเทียบเท่า มีอำนาจพิจารณา วินิจฉัย สั่งการได้ตามที่เห็นสมควร และรายงานอธิการบดีเพื่อทราบ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563


ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนแก่อาจารย์

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3): การปฏิบัติการของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการแก่อาจารย์ระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

 1. การจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีแบบออนไลน์
 2. การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง
 3. การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา เรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม และการฝึกงาน
 4. การจัดทำวิทยานิพนธ์ และโครงการเพื่อสำเร็จการศึกษา
 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 6. การปรับแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. การสนับสนุนการดำเนินการต่ออาจารย์และบุคลากร

หากอาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานมีความประสงค์จะรับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage: KMUTT COVID-19 Learning and Sharing Platform

ขอให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ และหากพบปัญหา หรืออุปสรรคอันเนื่องมาจากประกาศฉบับนี้ ให้แจ้งสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563


ประกาศแนวปฏิบัติการทำทุนจ้างงานของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีทุนจ้างงานนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ และเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษา แต่เนื่องจากการเดินภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้จำเป็นต้องมีประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการทำทุนจ้างงานเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวยังคงบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศแนวปฏิบัติการทำทุนจ้างงานของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ให้หลีกเลี่ยงให้นักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้ดูแลนักศึกษาสามารถมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยจะต้องมีการรายงานที่สามารถตรวจสอบการทำงานนักศึกษาได้
 2. หากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องการให้นักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากในพื้นที่จำกัด และให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
 3. ให้ส่งเอกสารรายงานปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายการทำงานรายเดือน ผ่านระบบออนไลน์ โดยเป็นไปตามข้อปฏิบัติในประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจ้างงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเบิกเงินทุนจ้างงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563


ประกาศข้อปฏิบัติในการดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนแก่อาจารย์ระหว่างการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากเดิม นั้น

เพื่อให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดข้อปฏิบัติในการดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังนี้

 1. มอบให้คณบดี ซึ่งหมายรวมถึง ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และรองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี เป็นผู้ดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่ดูแลคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ออกแบบหลักสูตรไว้
 2. มอบให้คณบดีกำหนดแนวทางในการดูแลคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน โดย
  2.1 สำรวจความพร้อมของผู้เรียนและหลักสูตรต่อการจัดการเรียนการสอน
  2.2 จัดให้มีการปรับแผนการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนการสอนเดิมและรองรับความพร้อมของผู้เรียน ทั้งนี้หากพบว่าอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนขาดทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ให้คณบดีพิจารณาดำเนินการสนับสนุน
  2.3 รวบรวมแผนการสอนที่ปรับแก้ไขของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่ต้องมีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการสื่อสารให้กับผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง
  2.4 ดูแลให้การสอนเป็นไปตามแผนการสอนตามข้อ 2.3 และพิจารณาประสิทธิผลของแต่ละรายวิชาที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
 3. ขอให้คณบดีรายงานความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอนต่อสภาวิชาการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563