Q: วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ต้องฉีดกี่ครั้ง

วัคซีนโควิดซิโนแวค ใช้ในผู้อายุ18-59 ปี ฉีดจำนวน 2 ครั้ง (2 โดส) ฉีดสองครั้งห่างกัน 21 วัน (3 สัปดาห์) วัคซีนโควิดแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ฉีดสองเข็มห่างกัน 8-12 สัปดาห์ ทั้งนี้หลังจากการฉีดเข็มที่ 1 จะมีการออกนัดหมายเพื่อรับการฉีดครั้งต่อไป